List of illnesses

Addison’s disease
Adenomyosis
Adrenal Fatigue
AIDS
Anemia
Anorexia Nervosa
Ankylosing Spondylitis
Asthma
Ataxia
Atelectasis (Bronchiectasis)
Autism
Bipolar Disorder
Bells Palsy
Bulimia Nervosa
Cancer
Cardiomyopathy
Cardiovascular Disease
Celiac disease
Cerebral Palsy
CFIDS – chronic fatigue and immune dysfunction syndrome Coronary heart disease
Chiari Malformation
Chronic Renal Disease
CKD-Chronic Kidney Disease
Coronary Artery Disease
Complex Regional Pain Syndrome
Crohn’s disease
Cystic fibrosis
Dementia
Depression
Diabetes, types 1 and 2
Dissociative Amnesia
Dysautonomia
Dystonia
Eczema
Ehlers-Danlos Syndrome
Encephalitis
Endometriosis
Epilepsy
Fasciculations
Fibromyalgia
Gastroparesis
Glaucoma
Grave’s disease
Guillain Barre Syndrome 
Hashimoto’s Syndrome 
Hemophilia
Huntington disease
Hypertension
Hyperthyroidism
Insomnia
Interstitial cystitis
Irritable Bowel Syndrome
Kawasaki Disease (Dysrhythmias)
Leukemia
Lupus
Lyme disease
Ménière’s disease
Migraines 
Multiple sclerosis
Muscular dystrophy
Myasthenia Gravis
Myofascial Pain Syndrome
Neuroblastoma
Neuropathy *** check others
Optic Neuritis
Osteoarthritis
Over Active Bladder
Panic Disorder
Parkinson’s disease
PCOS-Polycystic ovary syndrome
Peripheral Neuropathy
Postpartum HELLP syndrome
Postural Orthostatic Tachycardia syndrome (POTS)
Premenstrual Dysphoric
Pulmonary Hypertension
Reflex sympathetic dystrophy (RSD) syndrome
Rheumatoid arthritis
Sarcoma
Sciatica 
Schizophrenia
Scleroderma
Scoliosis
Sjogren’s syndrome
Tachycardia
Tay-Sachs and Allied diseases
TMJ
Tourette Syndrome
Ulcerative colitis
Vasovagul Syncope
Vertigo